SDB Technology

Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de bestelbon en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld.  De algemene verkoopsvoorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst tussen partijen.
   
 2. De prijsoffertes zijn geheel vrijblijvend en niet bindend. Het contract komt pas tot stand na schriftelijke aanvaarding van de offerte door de klant. De offertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht om de prijzen op evenredige wijze aan te passen.
   
 3. De verkoper verwerkt enkel materiaal dat aangekocht wordt bij derden of aangeleverd wordt door de klant en is niet aansprakelijk voor gebeurlijke fouten in het verwerkte materiaal.
   
 4. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.
   
 5. De goederen worden verzonden op risico van de koper. De vervoerskosten komen, tenzij anders is bepaald, voor rekening van de koper. Het risico voor verlies of tenietgaan van de goederen gaat over op de koper van bij de contractsluiting.
   
 6. Klachten betreffende de levering moeten ons toekomen binnen de acht dagen na de levering en in ieder geval vóór het gebruik of de voortverkoop van de goederen.
   
 7. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum, bij gebreke waaraan de betwistingen niet meer zullen aanvaard worden. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.
   
 8. Alle facturen zijn betaalbaar 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders opgegeven.
   
 9. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling de wettelijke verwijlrente (wet 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties) verschuldigd op het factuurbedrag.  Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat daarbovenop de redelijke schadeloosstelling conform de voormelde wet wordt bepaald op 10% van het factuurbedrag exclusief de eventuele rechtsplegingsvergoeding.
   
 10. In geval van annulering van de bestelling is de koper eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15% van de waarde van de bestelling, met een minimumbedrag van 75€ en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid een hogere schade te eisen.
   
 11. Zolang de factuur niet integraal werd betaald, blijven de goederen eigendom van de verkoper.
   
 12. Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, lock-down, e.d. en elke onvoorzienbare en onvermijdbare gebeurtenis die onafhankelijk van onze wil een onoverkomelijk beletsel uitmaakt voor het nakomen van onze verbintenissen, niet in de mogelijkheid verkeren om de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht om de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.
   
 13. Wij behouden ons tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, gerechtelijke reorganisatieprocedure of kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.
   
 14. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.
   
 15. Onze vrijwaringsplicht m.b.t. gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van onze leveranciers.
   
 16. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten worden de koper afzonderlijk aangerekend.
   
 17. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten.
   
 18. Ieder geschil valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Koophandel GENT afdeling OUDENAARDE en, in voorkomend geval, onder de bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg OOST-VLAANDEREN afdeling OUDENAARDE of het Vredegerecht van het kanton Oudenaarde.  Deze rechtbanken worden uitdrukkelijk door de partijen als de enig bevoegde jurisdicties erkend en aanvaard. Ieder geschil wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

Oudenaardebaan 56
9690 Kluisbergen
Tel:  +32 473 879 259
info@sdbmetalexperts.be

 

SDB Metal Experts